Įmink kodo paslaptis (C++ pradedantiesiems)

Įmink kodo paslaptis (C++ pradedantiesiems)

Programa skirta 7-10 (I-II gimn.) klasių mokiniams, norintiems įgyti pradinių kalbos C++ žinių, susipažinti su struktūrinio programavimo pagrindais. Baigę šią mokymo programą mokiniai gebės: C++ kalba parašyti programos tekstą C++ kalba nesudėtingoms užduotims spręsti; algoritmus keisti ir pritaikyti atsižvelgdami į užduoties ypatumus; uždavinių sprendimui panaudoti įvairias standartines konstrukcijas; laikytis programų sudarymo etapų, kultūringo programos teksto perteikimo; pakomentuoti atskiras programos dalis. Ši programa padės mokiniams įsivertinti savo polinkius, mokymosi gebėjimus ir apsispręsti dėl tolesnių studijų ar profesijos.

Eil. Nr.

Sudėtinė dalis

(tema)

Veiklos apibūdinimas

Metodai

Ugdomos bendrosios ir dalykinės kompetencijos

Trukmė

(val.)

1.

Pažintis su CodeBlocks aplinka.

Supažindinama su programos CodeBlocks įdiegimu kompiuteryje, sulietuvinimu, konfigūravimu, programų kompiliavimu.

Paskaita, demonstravimas, praktinis darbas, praktinis darbas kompiuteriu,

Mokėjimo mokytis, pažinimo, komunikavimo, socialinės; Programos kompiliavimo, klaidų taisymo dalykinės kompetencijos.

4

2.

 

Programos struktūra.

Supažindinama su programavimo kalbos C++ kalbos elementais, programos struktūra. Supratimui pagerinti pateikiami programų pavyzdžiai. Rašomi programų tekstai nesudėtingiems uždaviniams spręsti. Komentuojamos atskiros programos dalys.

Paskaita, praktinis darbas kompiuteriu,  darbas grupelėse, diskusija.

Mokėjimo mokytis, bendradarbiavimo, komunikavimo, iniciatyvumo, pažinimo; Tvarkingo programos teksto užrašymo, komentavimo dalykinės kompetencijos.

4

3.

Duomenų įvedimas ir išvedimas.

Mokoma

programai pateikti duomenis bei tinkamai išvesti rezultatą.

Paskaita, konsultavimas, klausimų pateikimas, praktinis darbas kompiuteriu, diskusija.

Mokėjimo mokytis, bendradarbiavimo, komunikavimo, iniciatyvumo, pažinimo; Tinkamo duomenų pateikimo įvedimui, bei tinkamo rezultatų išvedimo dalykinės kompetencijos.

4

4.

Tiesiniai algoritmai.

Mokoma parašyti paprastas programas naudojant C++ kalbą tiesiniams algoritmams užrašyti. Skatinama naudoti komentarus, laikytis tvarkos rašant programą.

Konsultavimas, loginis įrodymas, praktinis darbas, diskusija.

Mokėjimo mokytis, bendradarbiavimo, komunikavimo, iniciatyvumo, pažinimo; Tiesinių algoritmų perteikimo programavimo C++   kalba dalykinės kompetencijos.

 

8

5.

Sąlyginis sakinys.

Supažindinama bei mokoma uždavinių sprendimui panaudoti sąlyginį sakinį. Skatinama pažinti, kuomet uždavinio sprendimui šis sakinys yra reikalingas. Supratimui pagilinti pateikiami nesudėtingų uždavinių programų tekstai.

 

Paskaita, loginis įrodymas, konsultavimas, praktinis darbas. klausimų pateikimas, diskusija.

Mokėjimo mokytis, bendradarbiavimo, komunikavimo, iniciatyvumo, pažinimo; Sąlyginio sakinio pritaikymo uždaviniams spręsti dalykinės kompetencijos.

8

6.

Ciklo sakiniai.

Mokoma uždavinių sprendimui panaudoti ciklo sakinį. Skatinama pažinti, kuomet uždavinio sprendimui šis sakinys yra reikalingas. Supratimui pagilinti pateikiami nesudėtingų uždavinių programų tekstai.

Demonstravimas, praktinis darbas, klausimų pateikimas, aptarimas.

Mokėjimo mokytis, bendradarbiavimo, komunikavimo, iniciatyvumo, pažinimo; Ciklo sakinio pritaikymo uždaviniams spręsti dalykinės kompetencijos.

12

7.

Darbas su failais.

Pateikiama nauja medžiaga apie programų užrašymą, kai duomenų įvedimui panaudojami failai, kai rezultatai spausdinami faile. Tikrinama, kaip mokiniams sekėsi taikyti išmoktą mokomąją medžiagą, kontroliuojama kaip sekasi rašyti programas, taisomos klaidos. Pagal poreikį pakartojama arba papildoma naujais pavyzdžiais. Baigiant etapą aptariama kaip sekėsi, ko išmokto, kodėl tai svarbu.

Paskaita, demonstravimas, konsultavimas, praktinis darbas kompiuteriu, diskusija, darbas grupėse.

Mokėjimo mokytis, bendradarbiavimo, komunikavimo, iniciatyvumo, pažinimo; Duomenų nuskaitymo iš failų bei rezultatų spausdinimo į failus dalykinės kompetencijos.

10

8.

Programos struktūrizavimas. Funkcijos gražinančios vieną rezultatą.

Pateikiama nauja medžiaga apie programos struktūrizavimo principus. Pateikiami nesudėtingi pavyzdžiai kaip atskirus algoritmo veiksmus galima užrašyti panaudojant funkcijas. Su pagalba parašomi nesudėtingi programų tekstai naudojant funkcijas uždaviniams spręsti.

 

Paskaita, konsultavimas, kartojimas, praktinis darbas,  diskusija.

Mokėjimo mokytis, bendradarbiavimo, komunikavimo, iniciatyvumo, pažinimo; Programos struktūrizavimo dalykinės kompetencijos.

8

9.

Programos struktūrizavimas. Void funkcijos gražinančios rezultatus per parametrus.

Apibūdinama void funkcijų paskirtis programoje. Paaiškinama, kaip jos aprašomos. Mokoma tinkamai užrašyti aprašymą, struktūrą, parametrus. Paaiškinama, kaip užrašomas kreipinys, kaip duomenys perduodami void funkcijai, kaip grąžinami skaičiavimo rezultatai. Mokoma apibrėžti vardų galiojimo sritis. Mokoma užrašyti šias konstrukcijas programavimo kalbos žymenimis. Mokiniai skatinami skaidyti programą dalimis, kurios apiforminamos void arba paprastomis funkcijomis.

 

Demonstravimas, paskaita, kartojimas, praktinis darbas, tyrimas, analizė, darbas grupėse.

Mokėjimo mokytis, bendradarbiavimo, komunikavimo, iniciatyvumo, pažinimo, kūrybingumo, atradimo, tyrinėjimo; Taikomųjų programų kūrimo, derinimo, tobulinimo dalykinės kompetencijos.

14

                      

 

 

 

 

Iš viso val.:

72

Programą parengė Rolandas Bartkus