IT ateities perspektyvai

IT ateities perspektyvai

Programa skirta 12 klasės mokiniams, kurie planuoja laikyti informacinių technologijų valstybinį brandos egzaminą. Užsiėmimų metu kuriami įvairūs projektai C++ kalba, gilinamasi į standartinių algoritmų pritaikymą įvairiems uždaviniams spręsti. Pagilinami tekstinių dokumentų maketavimo, skaitinės informacijos apdorojimo skaičiuokle įgūdžiai, analizuojami saugaus ir teisėto informacijos ir interneto naudojimas kasdieninėse situacijose bei ugdomos mokinių bendrosios kompetencijos.

Eil. Nr.

Veiklos apibūdinimas

Ugdomos kompetencijos

Ugdymo, vertinimo (įsivertinimo) metodai

Trukmė (pedagoginėmis val.)

1

Tekstinio dokumento maketavimas. Patikrinama, pakartojama, primenama tolesnei veiklai būtinos žinios ir gebėjimai, įgyti, anksčiau ar kitur. Supratimui pagerinti naudojama papildoma informacija – paaiškinimai, maketavimo pavyzdžiai, palyginimai. Jei reikia, parodoma, kaip ką nors atlikti (modeliuojama veikla). Pakartojant pabrėžiama tai, kas svarbiausia.

Kūrybingai taikant ugdymo metodus, užsiėmimų metu ugdomos mokėjimo mokytis ir komunikavimo bendrosios kompetencijos; tekstinio dokumento maketavimo dalykinės kompetencijos.

Įtraukianti paskaita, demonstravimas, klausimų pateikimas, praktinis darbas kompiuteriu, tyrimas, analizė, darbas grupėse.

10

2

Skaitinės informacijos apdorojimas skaičiuokle. Skiriamos naujos informacijos taikymo, įgūdžių ir gebėjimų ugdymo užduotys. Pirmosios atliekamos mokytojams vadovaujant ir stebint, vėlesnės – savarankiškai. Patikrinama, kaip mokiniams sekėsi atlikti užduotis. Komentuojama, taisomos klaidos. Jei reikia – tema paaiškinama iš naujo, jei išmokta sėkmingai – trumpai aptariama, ko išmokta, kodėl tai svarbu. Remiantis mokinių refleksija numatomos tolimesnio darbo užduotys.

Ugdomos mokėjimo mokytis ir komunikavimo, pažinimo, socialinė, iniciatyvumo ir kūrybingumo, bendrosios kompetencijos  bei skaitinės informacijos apdorojimas skaičiuokle dalykinės kompetencijos.

 

Įtraukianti paskaita, demonstravimas, klausimų pateikimas, praktinis darbas kompiuteriu, tyrimas, atvejo analizė, savarankiškas mokymasis, individualus darbas,  darbas grupėse.

14

3

Saugus ir teisėtas informacijos ir interneto naudojimas. Pateikiamos  įvairios gyvenimiškos situacijos, analizuojami įstatymai, šiuolaikinio elektroninės valdžios, elektroninio verslo ir kitų šiuolaikinių elektroninių paslaugų pavyzdžiai. Remiantis mokinių refleksija numatomos tolimesnio darbo užduotys.

Ugdomos komunikavimo, pažinimo, socialinė, iniciatyvumo ir kūrybingumo, bendrosios kompetencijos. Saugaus ir teisėto informacijos ir interneto naudojimo dalykinės kompetencijos.

Įtraukianti paskaita, demonstravimas, klausimų pateikimas, tyrimas, atvejų analizė, savarankiškas mokymasis, individualus darbas, darbas grupėse.

6

4

Projektų kūrimas C++ kalba. Parodomi gero atlikimo pavyzdžiai, aptariami sėkmės kriterijai, mokiniai kuria taikomąsias programas  įvaldydami programavimo technologijos (metodikos) elementus. Dirba individualiai arba grupėmis, užduodami klausimai, pateikiami atsakymai. Darbai tikrinami ir vertinami mokytojo, mokiniai vertina vieni kitus, įsivertina patys. Pateikiami pagal NVŠ programą baigiamojo projekto egzamino vertinimo kriterijai. Atliekamas baigiamasis NVŠ programos projektas egzaminas. Analizuojami gauti rezultatai.

Ugdomos komunikavimo, pažinimo, socialinė, asmeninė iniciatyvumo ir kūrybingumo, bendrosios kompetencijos. Failų sistemų paskirties, masyvų naudojimo, tekstinių eilučių, struktūros, funkcijų žinojimo ir naudojimo kompetencijos. Programų testavimo ir derinimo išmanymas.

Darbas kompiuteriu, atvejo analizė, programų testavimas savarankiškas mokymasis, individualus darbas, darbas grupėse. Grupės arba individualaus darbo į(si)vertinimas

42

 

 

 

Iš viso val.:

72

Programą parengė Janina Kuchalskienė